Tết Trung Thu tại Cộng Đoàn Đức Mẹ Mân Côi, La Quinta